Home > About/ Maidir Linn

Our definition of local studies encompasses all aspects of life in County Cork, past and present. Our collection of books, journals, newspapers and other resources reflects that broad definition.

The Local Studies library answers requests from customers on a daily basis for information on a wide range of topics; via email, phone and in person. We have a range of specialist collections including; encyclopaedias, journals and other reference books. The majority of our users are primarily interested in the local history portion of our collections. However subjects also covered include natural history, social studies, sports and literature.  

Cuimsíonn ár sainmhíniú ar staidéar áitiúla gach gné den saol i gContae Chorcaí, san am thart agus sa lá atá inniu ann. Léiríonn ár mbailiúchán leabhar, irisleabhair, nuachtán agus acmhainní eile an sainmhíniú leathan sin.

Freagraíonn leabharlann an Staidéar Áitiúil iarratais ó chustaiméirí ar bhonn laethúil ar fhaisnéis faoi raon leathan ábhar; trí ríomhphost, tríd an nguthán agus go pearsanta. Tá réimse bailiúchán speisialtóirí againn lena n-áirítear; ciclipéidí, irisleabhair agus leabhair thagartha eile. Tá suim ag mórchuid ár n-úsáideoirí go príomha sa chuid staire áitiúil dár mbailiúcháin. I measc na n-ábhar a chuimsítear freisin tá stair an dúlra, staidéir shóisialta, spóirt agus litríocht.

 

Local Studies houses a number of unique collections, including/ Tá roinnt bailiúchán uathúil inár rannóg Staidéar Áitiúil, lena n-áirítear:

 

 • Cork Collection/ Bailiúchán Chorcaí

 • Irish Reference Collection/ Bailiúchán Tagartha na hÉireann 

 • Local history files/ Comhaid Staire Áitiúla

 • Family History Collection/
  Bailiúchán Stair Theaghlaigh

 • Periodical Collection/ Bailiúchán Tréimhseachán

 • Newspaper Collection
  Bailiúchán Nuachtán

 • Cork Place Names Archive/Cartlann Logainmníochta Chorcaí: an 85 volume collection detailing in-depth the place names of County Cork / Bailiúchán 85 imleabhar a thugann mionsonraí ar logainmneacha Chontae Chorcaí.

 • Irish Newspaper Archive – accessed in person in the library /Cartlann Nuachtán na hÉireann - rochtain phearsanta air le fáil sa leabharlann

 • FindMyPast.ie – accessed in person in the library /rochtain phearsanta air sa leabharlann

All items are available for viewing by the public. Materials held by the Local Studies library are not available for loan. Please note there may be photocopying restrictions on some material so we would advice customers to bring a digital camera.

The Local Studies library also provides assistance and advice on family history matters; please email us at localstudieslibrary@corkcoco.ie with your query. With advance booking we can assist you with family history when you visit in person. Please phone (021-4546499) or email in advance.

Tá gach rud ar fáil don phobal. Níl ábhair atá i seilbh na leabharlainne Staidéar Áitiúil ar fáil ar iasacht, áfach. Tabhair fé deara le do thoil go bhféadfadh go mbeadh srianta fótachóipeála ar roinnt ábhar agus mar sin mholfaimis do chustaiméirí ceamara digiteach a thabhairt leo.

Soláthraíonn an leabharlann Staidéar Áitiúil cúnamh agus comhairle freisin ar shaincheisteanna stair theaghlaigh; seol ríomhphost chugainn ag localstudieslibrary@corkcoco.ie le do cheist. Le réamháirithint is féidir linn cabhrú leat le stair an teaghlaigh nuair a thugann tú cuairt chugainn go pearsanta. Cuir glaoch ar (021-4546499) nó seol ríomhphost roimh ré.

 

Opening Hours/Uaireanta Oscailte:

Monday to Friday: 9.00am- 5.30pm

Luan go hAoine: 9.00rn- 5.30in

Phone/Guthán: 021-4285640

Email/Ríomhphost: localstudieslibrary@corkcoco.ie

Cork County Website/Suíomh Gréasáin Chontae Chorcaí: www.corkcoco.ie/library

Address/Seoladh: Local Studies Library, Library Building, Carrigrohane Road, Cork, T12K335

Leabharlann Staidéar Áitiúil, Foirgneamh na Leabharlainne, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, T12K335